Przetarg nieogranoczony- modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie nr 540105504-N-2019 z dnia 28-05-2019 r.

Jasło:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 548188-N-2019
Data: 20/05/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "Pax-Naftobudowa", Krajowy numer identyfikacyjny 001232333, ul. Kochanowskiego  6, 38-200  Jasło, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134485236, 888327668, e-mail zarzad@sm-paxnb.pl, zarzad@sm-paxnb.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.sm-paxnb.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-30, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-04, godzina: 10:00,

SIWZ-Modyfikacja