Zapytanie ofertowe -WYMIANA WODOMIERZY W BLOKU

  1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PAX-NAFTOBUDOWA”
 ul. Kochanowskiego 6, 38-200 Jasło

  1. Opis przedmiotu zamówienia :

Zakup i montaż lub legalizacja 260 szt. wodomierzy w budynku mieszkalno-użytkowym

W ofercie prosimy o podanie wszystkich kosztów jakie poniesie Zamawiający
w następujących wariantach :

  • - Usługa dostarczenia i montażu wodomierzy zimnej i ciepłej wody z modułem radiowym i oprogramowaniem do odczytu lub usługą odczytową,
  • - Warunki i koszt dzierżawy wodomierzy tradycyjnych oraz wodomierzy z odczytem radiowym.

Oferta może być składana w w/w wariantach łącznie lub oddzielnie.
Obecnie zamontowane są wodomierze B METERS Q3=1,5 m³, 1/2 cala. Oferowane wodomierze powinny być równoważne lub spełniające wyższe parametry.

Prosimy również o podanie informacji czy będzie możliwość odkupienia od Spółdzielni wodomierzy, które obecnie są zamontowane w budynku.

  1. Termin realizacji

Lipiec 2017r.

  1. Koszty:

Cena powinna zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający związane z realizacją zamówienia.

  1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.06.2017r. (piątek) :

  • w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 6
  • pocztą na adres Spółdzielni
  •  mailowo na adres zarzad@sm-paxnb.pl w temacie proszę wpisać „Wodomierze”

W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych informacji dotyczących zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny (13 448 52 36) lub mailowy ze Spółdzielnią.