Przegląd kominiarski

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PAX-NAFTOBUDOWA”
 ul. Kochanowskiego 6, 38-200 Jasło

 1. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia będzie:     

 1. Wykonanie przeglądu kominiarskiego w budynkach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni ( w oparciu o art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r., Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r.
  w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.
  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
  i terenów).

Zakres prac:

 • Badanie drożności przewodów kominowych,
 • Badanie prawidłowości podłączeń,
 • Sprawdzanie ilości i rodzaju podłączeń,
 • Sprawdzenie prawidłowości zainstalowanych kratek wentylacyjnych,
 • Sprawdzenie czy jest zapewniony dostęp powietrza zewnętrznego koniecznego do prawidłowej cyrkulacji powietrza w lokalu oraz innych pomieszczeniach podlegających kontroli,
 • Badanie prawidłowości ciągu kominowego,
 • Badanie stanu technicznego kominów nad dachem, w tym:

- głowic kominowych

- ścian kominowych nad dachem i na poddaszu

- nasad kominowych

- prawidłowości wylotów powietrza

 • Sprawdzenie prawidłowości dostępu do przeprowadzenia badań przewodów kominowych, w tym stanu technicznego: włazów dachowych, ław kominiarskich, drabin itp.
 • Ocenę innych nieprawidłowości mających wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców,
 • Sprawdzenie wykonania zleceń wynikających z poprzedniej kontroli okresowej
 • Sprawdzenie przestrzegania przepisów p. poż.,
 • Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu protokołu kontroli budynków. Protokoły kontroli stanowić będą załączniki do Książki Obiektu Budowlanego.
 1. Okresowe czyszczenie przewodów kominowych i wentylacji grawitacyjnej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Czyszczenie przewodów kominowych polega na :

 • Czyszczeniu przewodów na całej długości wraz z głowicą lub jej wystającą częścią ponad dach,
 • Usunięciu sadzy ze spadów kominowych,
 • Odgruzowanie i usunięcie innych zbędnych przedmiotów znajdujących się
  w przewodach,
 • Wywiezienie odpadów i nieczystości powstałych podczas czyszczenia przewodów.

Częstotliwość czyszczenia przewodów kominowych:

 • Przewody wentylacyjne- co najmniej 1 raz w roku,
 • Przewody spalinowe- co najmniej 2 razy w roku
 • Przewody dymowe- co najmniej 2 razy w roku

Obowiązki wykonawcy:

 • Czynności stanowiące przedmiot zamówienia winny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wynikające z postanowień art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.
 • Wykonujący zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Przed złożeniem oferty możliwe jest dokonanie wizji lokalnej przez wykonawcę w obiektach, gdzie będą prowadzone prace.

Specyfikacja obiektu:

Ilość lokali mieszkalnych- 61 szt

Ilość lokali użytkowych- 4 szt

 1. Termin realizacji

Po wyborze oferty zostanie sporządzony harmonogram prac w porozumieniu z Wykonawcą

 1. Sposób obliczenia ceny oferty:
 • Wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego przewodów kominowych
  i wentylacji grawitacyjnej za 1 lokal,
 • Czyszczenie przewodów kominowych za 1 lokal.

Cena powinna zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający związane z realizacją zamówienia.

 1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.09.2017r.  :

 • w siedzibie Spółdzielni (przy ul. Kochanowskiego 6 w godzinach od 7:00 do 15:00)
 •  mailowo na adres zarzad@sm-paxnb.pl w temacie proszę wpisać „Oferta-Przegląd kominiarski”

Do wykonania zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który będzie spełniał wymagania Zamawiającego wykazane w powyższym zamówieniu oraz zaoferuje najniższą cenę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków zapytania ofertowego lub odwołania oferty.