Przegląd gazowy

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PAX-NAFTOBUDOWA”
 ul. Kochanowskiego 6, 38-200 Jasło

 1. Opis przedmiotu zamówienia :

Wykonanie okresowego przeglądu gazowego w budynkach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni ( w oparciu o art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.,)

Zakres prac:

 • Sprawdzenie stanu technicznej sprawności instalacji gazowej i odbiorników gazu
 • Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu protokołu kontroli. Protokoły kontroli stanowić będą załączniki do Książki Obiektu Budowlanego.

Obowiązki wykonawcy:

 • Czynności stanowiące przedmiot zamówienia winny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wynikające z postanowień art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.
 • Wykonujący zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Przed złożeniem oferty możliwe jest dokonanie wizji lokalnej przez wykonawcę w obiektach, gdzie będą prowadzone prace.

Specyfikacja obiektu:

Ilość lokali mieszkalnych- 61 szt

Ilość lokali użytkowych- 4 szt

 1. Termin realizacji

Po wyborze oferty zostanie sporządzony harmonogram prac w porozumieniu z Wykonawcą

 1. Koszty:

Cena powinna zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający związane z realizacją zamówienia.

 1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.09.2017r.  :

 • w siedzibie Spółdzielni (przy ul. Kochanowskiego 6 w godzinach od 7:00 do 15:00)
 •  mailowo na adres zarzad@sm-paxnb.pl w temacie proszę wpisać „Oferta-Przegląd gazowy”

 Do wykonania zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który będzie spełniał wymagania Zamawiającego wykazane w powyższym zamówieniu oraz zaoferuje najniższą cenę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków zapytania ofertowego lub odwołania oferty.