Przegląd budowlany

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PAX-NAFTOBUDOWA”
 ul. Kochanowskiego 6, 38-200 Jasło

 1. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia będzie:     

 1. Wykonanie rocznego przeglądu budowlanego w budynkach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni ( w oparciu o art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.) z wyłączeniem branży elektrycznej, gazowej oraz kominiarskiej.

Zakres prac:

 1. Przeprowadzenie przeglądu rocznego elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i konstrukcji budynku w tym:
 1. zewnętrzne ściany i ich elementy (filary, gzymsy) oraz balustrady i balkony
 2. pokrycia dachowe
 3. urządzenia zamocowane do ścian i dachu budynków
 4. elementy odwodnienia budynku oraz obróbki blacharskie
 5. elementy instalacji kanalizacyjnej
 6. urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków
 1. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu protokołu kontroli budynków. Protokoły kontroli stanowić będą załączniki do Książki Obiektu Budowlanego.

Obowiązki wykonawcy:

 • Czynności stanowiące przedmiot zamówienia winny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wynikające z postanowień art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.
 • Usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego musza być wykonywane zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną.
 • Wykonujący zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Przed złożeniem oferty możliwe jest dokonanie wizji lokalnej przez wykonawcę w obiektach, gdzie będą prowadzone prace.

 1. Termin realizacji

Po wyborze oferty zostanie sporządzony harmonogram prac w porozumieniu z Wykonawcą

 1. Koszty:

Cena powinna zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający związane z realizacją zamówienia.

 1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.09.2017r. :

 • w siedzibie Spółdzielni (przy ul. Kochanowskiego 6 w godzinach od 7:00 do 15:00)
 •  mailowo na adres zarzad@sm-paxnb.pl w temacie proszę wpisać „Oferta-Przegląd budowlany”

Do wykonania zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który będzie spełniał wymagania Zamawiającego wykazane w powyższym zamówieniu oraz zaoferuje najniższą cenę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków zapytania ofertowego lub odwołania oferty.